Girişimciler İçin; Teşvik ve Hibe Fırsatları II

Melek Yatırımcılar ve Kosgeb yazıları devam ederken girişimciler için yine çok önemli teşvik ve hibe fırsatları yazılarına devam ediyorum. Hande Çilingir hazırladı. Çok güzel bilgiler ve kaynakları var, Sevgiler, sevgiler… 

                                                              TÜBİTAK

 

indir (2)1) BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1001)

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 

Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde (KKTC Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru yapabilirler) yapılan çalışmaları desteklemektir.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

 • Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanlar ;

 

Üniversite personeli olmaları durumunda doktora, yeterlilik dercesine sahip olmaları gereklidir. Kamu ve özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda en az dört yıllık lisans diplomaları almış olmaları yeterlidir.

 

 • Bursiyerler ;

 

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında (KKTC’den sunulan projeleri için ise KKTC’deki) lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” bursiyer olarak; doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler. TÜBİTAK – BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Proje süresi en fazla 36 aydır.
 • 2012 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir.
 • İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz.
 • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
 • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

 

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/367/pid/364/index.htm

2) HIZLI DESTEK PROGRAMI (1002)

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 

Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

 

 

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

 • Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar;

Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.

 • Bursiyerler;

Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” bursiyer olarak; doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programa yapılan başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası araştırmacı olarak proje ekibinde yer alabilirler. TÜBİTAK – BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Proje süresi en fazla 12 ay olabilir.
 • 2012 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dâhil) yıllık 30.000 TL’dir.
 • İstenen burs miktarları toplamı aylık 900 TL’yi geçemez.
 • 1 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında, yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi yapılmamaktadır.
 • Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/368/pid/364/index.htm

3) TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 

1007 Programına sunulan projeler aşağıda belirtilen iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir;

 • SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU – SAVTAG; Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG), kamu kurum/kuruluşlarıyla özel sektör ve üniversiteler arasında işbirliklerini destekleyerek ülkemizin küresel rekabet gücünü arttırmak, ülkemizi ekonomik gelişme ve toplumsal refah için gereken teknolojileri üretme gücüne sahip kılmak, ve savunma gücümüzün etkinliği, caydırıcılığı ve sürekliliği için gereken milli olması zorunlu kritik teknolojilere dayalı bileşen, alt sistem ve sistemleri geliştirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren bilim insanlarımızı ve araştırmacılarımızı desteklemekte ve sayılarının artmasını amaçlamaktadır.
 • KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU ( KAMAG); Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG), evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, kamu kurumlarımızın Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözüm üretmek  amacıyla bilim ve teknoloji alanlarında Ar-Ge projelerini desteklemektedir.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

 • Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanlar;

Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları  ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.

Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; uzmanlığı konusunda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.

 • Bursiyerler;

Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü  (Yüksek Lisans ve Doktora)  eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” ile doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

Proje süresi en fazla 48 ay olabilir.                                                                                                                                                     Desteklenecek projeler için bütçe üst limiti bulunmamaktadır.                                                                                                     Proje yürütücüsü kurumlara proje bütçesi ile birlikte bütçenin %10’u kadar (proje başına en fazla 1.000.000 olmak üzere) Kurum Hissesi ödenmektedir.                                                                                                                     Kurum Hissesi, projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkanlarından faydalanılması karşılığı proje maliyetine bağlı olarak TÜBİTAK tarafından hesaplanan ve projenin fiilen yürütüldüğü birimin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere proje bütçesine dahil edilen tutarı ifade eder.

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/370/pid/364/index.htm

4) PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME PROGRAMI (1008)

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

 • İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler Patent Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur.
 • TBF-1  Ulusal patent başvuruları için geri ödemesiz: 3000 TL
  TBF-2  Uluslararası/bölgesel patent başvuruları için geri ödemesiz: 3000 TL
  TBF-3  Uluslararası/bölgesel patent başvuruları için geri ödemeli: Talep doğrultusunda Jüri tarafından belirlenecektir.

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/371/pid/364/index.htm

 

5) EVRENSEL ARAŞTIRMACI (EVRENA) PROGRAMI (1010)

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Projenin vazgeçilemez önemli bir bölümünün gerçekleştirilmesi için ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı ve yetersiz kaldığı konularda, yurt dışında ikamet etmekte olan bilim insanlarının projeye araştırmacı olarak dahil edilerek, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

 • Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanlar;

Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.

 • Bursiyerler; 

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında (KKTC’den sunulan projeleri için ise KKTC’deki) lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” bursiyer olarak; doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası araştırmacı olarak proje ekibinde yer alabilirler. TÜBİTAK – BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

 

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Proje süresi en fazla 36 aydır.
 • 2012 yılı için, Evrena projeleri destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi, evrensel araştırmacılar için yapılan harcamalar hariç) yıllık 120.000 TL’dir. (2 yıllık projeler için 240.000 TL., 3 yıllık projeler için 360.000 TL.)  İstenen destek miktarı bu tutarı geçemez.
 • İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz.
 • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
 • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

2012 yılı için son başvuru tarihleri:

 • Dönem: 2 Mart 2012
 • Dönem: 7 Eylül 2012

 

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/372/pid/364/index.htm

 

 

6) ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE KATILMA PROGRAMI (1011)

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurtdışında görevlendirilmesine destek sağlayan 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / değişim programlarına ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

 • Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanlar;

 

Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.)

 

 • Bursiyerler;

 

Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” bursiyer olarak; doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası araştırmacı olarak proje ekibinde yer alabilirler. TÜBİTAK – BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Proje süresi en fazla 36 aydır.
 • 2012 yılı için, UBAP projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir.
 • İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz.
 • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
 • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

2012 yılı için, son başvuru tarihleri:

 • Dönem:  09 Mart 2012
 • Dönem: 14 Eylül 2012

 

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/373/pid/364/index.htm

 

 

7) BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ AĞLARI VE PLATFORMLARI KURMA GİRİŞİMİ PROJELERİ (İŞBAP) DESTEKLEME PROGRAMI (1301)

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

 • Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların oluşturduğu konsorsiyumlar başvuruda  bulunabilir.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
 • Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
 • Destek üst limiti yıllık 250.000 TL’dir
 • Destek Türü; Toplantı organizasyon, seyahat ve konaklama giderleri, büro, makine ve teçhizat, bilgi yayma ile ilgili giderler, web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer), fikri ve sınai hizmetler ile danışmanlık ücretleri.

 

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/374/pid/364/index.htm

 

 

 

 

 

8) ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI (KARİYER PROGRAMI) (3501)

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. Bu program ile 21.yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amaçlanmaktadır.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

 • ·         Proje Yürütücüsü;

Başvuru tarihinden önce doktora/sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır. Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik  derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunması (Doktora diploma tarihi 1 Ocak 2007’den sonra olan kişiler ilgili programdan faydalanabilirler. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı üniversiteden farklı ve Türkiye’deki yükseköğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak çalışıyor olması. Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmaması. Kariyer Programına iki defadan fazla başvurmamış olması (Bilimsel değerlendirmeye alınmadan evrak eksikliği, imza eksikliği vb. sebeplerle iade edilen proje başvuruları başvuru olarak değerlendirilmemektedir. Proje başvurusu iki defa bilimsel değerlendirmeye alınan yürütücüler üçüncü defa bu programa başvuramazlar. Daha önce TÜBİTAK’tan KARİYER desteği almamış olması. Projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olması.

 • ·         Araştırmacı ve Danışmanlar;

Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

 • Bursiyerler;

 

Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” bursiyer olarak; doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası araştırmacı olarak proje ekibinde yer alabilirler. TÜBİTAK – BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Proje süresi en fazla 36 aydır.
 • 2012 yılı için, Kariyer Projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) yıllık 75.000 TL’dir. (2 yıllık projeler için 150.000 TL., 3 yıllık projeler için 225.000 TL.)
 • İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 3.000 TL.’den fazla olamaz.
 • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
 • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

2012 yılı için, son başvuru tarihleri:

 • Dönem: 2 Mart 2012
 • Dönem: 7 Eylül 2012

 

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/375/pid/364/index.htm

 

9) TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501)

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak esas amaçtır.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

 • Bu Uygulama Esaslarının 4 üncü maddesindeki kuruluş tanımına uyan tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler,  şahıs  şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.
 • Program kapsamında desteklenen projeler, dönem tanımı içerisinde gerçekleşen faaliyetleri teknik ve mali yönden izlenir, değerlendirilir ve dönemsel olarak destek oranı uygulanarak geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır.
 • Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı %50’dir. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla %60 olur.
 • Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı  sınırlandırılabilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/481/pid/478/index.htm

10) PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI (1503)

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

 

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,

 • sanayi odası,
 • ticaret odası,
 • ticaret ve sanayi odası,
 • ihracatçı birliğinden

herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • 2012 yılında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla 25.000 (yirmi beş bin) TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla 30.000 (otuz bin) TL olarak belirlenmiştir.
 • Destek süresi belirtilmemiştir.

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/483/pid/478/index.htm

 

11) TÜBİTAK KOBİ YARARINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEK PROGRAMI (1505)

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Üniversite/kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek KOBİ’lere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

Bu programa aşağıda özellikleri belirtilen yürütücü ve müşteri kuruluş ortak proje başvurusu yapar;

 • Müşteri kuruluş: KOBİ tanımına uyan, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri.
 • Yürütücü kuruluş: Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversiteleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma kurumları.
 • Proje önerisinde 1 (bir) müşteri kuruluş ve 1 (bir) yürütücü kuruluş yer alır.
 • Program kapsamında kuruluşlara proje başvuru sayısı ve desteklenebilecek proje sayısı için bir sınırlama getirilmemiştir.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Proje destek süresi belirtilmemiştir.
 • Destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75’i TÜBİTAK, kalan %25’i müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Programa başvuruda bulunacak projenin bütçesi en fazla 300.000 (üç yüz bin) TL dır.
 • KOBİ’YE bu program kapsamında TÜBİTAK tarafından bir ödeme yapılması söz konusu değildir.

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/2524/pid/478/index.htm

 

12) TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI (1507)

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların; kurumsal, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirilmesi için bu nitelikteki proje harcamalarının uluslararası  tanım ve kavramlar çerçevesinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesini hedefleyen 1507 kodlu TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına ilişkin Uygulama Esaslarının belirlenmesidir.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

 • Bu Uygulama Esaslarının 4 üncü maddesinde belirtilen kuruluş tanımına uyan tüm sermaye şirketleri, proje başvurusunda bulunabilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında  proje başvurusu yapamazlar. Proje başvurusu yaptığı tarihte KOBİ tanımına uyduğu halde, desteklenme sürecinde bu vasfını yitiren kuruluşların projeleri bu uygulama esasları çerçevesinde desteklenmeye devam edilir.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Proje destek süresi 18 ay ile sınırlıdır.
 • Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup, %75 olarak belirlenmiştir.
 • Programa başvuruda bulunacak projenin toplam bütçesi, 400.000.- (dört yüz bin) TL ile sınırlandırılmıştır.

 

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/696/pid/478/index.htm

 

13) TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1509)

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

 

 

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

 • Bu Uygulama Esaslarının 4 üncü maddesindeki kuruluş tanımına uyan tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.
 • Uluslararası destek programları kapsamındaki aynı projeye Türkiye’den birden fazla kuruluşun katılması halinde, bu kuruluşlar ortak proje önerisi başvurusunda bulunmalıdır. Aynı uluslararası projede yer alan kuruluşların ayrı başvuru yapmaları durumunda, bu başvurular kabul edilmez. Ortak proje başvurusu tek bir proje başvurusu biçiminde sunulur. Kuruluşların proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her kuruluş için hazırlanmalıdır. Ortakların projedeki katkıları, ilgili programın uluslararası başvuru formunda belirtilen proje katkılarıyla uyumlu olmalıdır.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Program kapsamında desteklenen projelerin dönem tanımı içerisinde gerçekleşen faaliyetleri teknik ve mali yönden izlenir, değerlendirilir ve dönemsel olarak destek oranı uygulanarak bu projelere geri ödemesiz olarak destek sağlanır.
 • Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir.  Proje, uluslararası projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında desteklenir.
 • Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye  esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/698/pid/478/index.htm

 

14) TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (1511)

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Program kapsamında sağlanacak desteğin teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedeflenmektedir.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

Öncelikli alanlar olarak enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri belirlenmiştir. Her alanda birden fazla çağrıya çıkılacaktır. İlk çağrı duyurusu enerji alanında olacak güneş enerjisi, enerji depolanması, konutlarda ve sanayide enerji verimliliği ile kömür teknolojileri konularında belirlenecek başlıkları içerecektir.  Çağrı Duyurusunda; konu başlıkları, proje süresi ve bütçesi için üst sınır, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı gibi bilgiler yer alacak olup;

 • Çağrıya ilişkin bilgiler çağrı duyurusunda belirtilecektir,
 • Proje başvuruları; proje ön başvurusu ve proje öneri başvurusu şeklinde 2 aşamada alınacaktır,
 • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,
 • Daha yüksek maaş limitleri uygulanacaktır,
 • Destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
 • Yurt içinde yapılması hiçbir şekilde mümkün olmayan projeye özel testler vb. hizmet alımı giderleri, yürütme komitesi onayıyla %20 sınırlama uygulamasının dışında kalabilecektir,
 • Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.tubitak.gov.tr/sid/2525/pid/478/index.htm

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s