Girişimciler İçin; Teşvik ve Hibe Fırsatları III

Girişimciler için önemli teşvik ve hibe fırsatları yazılarına devam ediyorum. Hande Çilingir hazırladı. Bugünün yazısı Kalkınma  Ajansları. Sevgiler, sevgiler…

47276_433524817228_4860878_nKALKINMA AJANSLARI

KALKINMA AJANSLARININ AMACI VE GEREKÇESİ

Kalkınma Ajansları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur.

KALKINMA AJANSLARINDAN YARARLANMA KOŞULU

Kalkınma Ajansları, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje veya faaliyetlerini Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde mali ve teknik destek olmak üzere iki şekilde desteklemektedir;

 • Mali Destek; Doğrudan Finansman Desteği, Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği şeklinde gerçekleşmektedir.
 • Teknik Destek ise; Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirme şeklinde gerçekleştirilmektedir.
 • Kalkınma Ajansları direk olarak destek vermemekle birlikte; açmış oldukları ihaleler sonucu, bu ihalelerdeki iş tanımlarına uygun olarak hazırlanan projelere göre destek vermektedir.

TÜRKİYE’ DEKİ KALKINMA AJANSLARI:

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

1) KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK BİLGİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Programın genel hedefi, Dokuzuncu Kalkınma Planı ve İstanbul Bölge Planı vizyonu,gelişme eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda, yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak bölgenin küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır. Bu program ile İstanbul’un bilgi ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmesi, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir bölge olması hedeflenmektedir.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:

• Başvuru Sahibi ve Ortaklarının uygunluğu

• Projelerin uygunluğu

• Maliyetlerin uygunluğu

Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır;

 • Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları için tüzel kişiliği haiz olmak,
 • Kâr amacı gütmeyen kurum veya kuruluş olması,
 • Yönetmelikte1 öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması,
 • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (İstanbul) kayıtlı olmaları ve merkezlerinin bu bölgede bulunması,
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Proje süresi Asgari 6 ay ve Azami 12 Ay’ dır.
 • Ön Proje Başvuru son tarihi: 23.03.2012′ dır.
 • Programın toplam bütçesi: 50.000.000 TL dır.
 • Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.
 • Projelere sağlanacak asgari ve azami destekler: Asgari Tutar: 300.000 TL Azami Tutar:2.000.000 TL

Daha fazla bilgi için Bknz.:* http://www.istka.org.tr/Portals/iska/images/2012/%C4%B0STKA_2012_BIL_BasvuruRehberi.pdf

 

2) KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK KÜRESEL TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet edecek nitelikte bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmaktır.

 • Programın öncelikleri;

Öncelik 1: Bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve entegrasyonunun

sağlanması

Öncelik 2: Turizm hizmetlerinde kalite ve erişilebilirliğin artırılmasıdır.

 

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:

• Başvuru Sahibi ve ortaklarının uygunluğu

• Projelerin uygunluğu

• Maliyetlerin uygunluğu

Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır;

 • Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları için tüzel kişiliği haiz olmak,
 • Kâr amacı gütmeyen kurum veya kuruluş olması,
 • Yönetmelikte1 öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması,
 • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (İstanbul) kayıtlı olmaları ve merkezlerinin bu bölgede bulunması,
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Proje süresi Asgari 6 ay ve Azami 12 Ay’ dır.
 • Ön Proje Başvuru son tarihi: 07.05.2012 dır.
 • Programın toplam bütçesi: 20.000.000 TL dır.
 • Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.
 • Projelere sağlanacak asgari ve azami destekler: Asgari Tutar: 200.000 TL Azami Tutar:1.000.000 TL

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.istka.org.tr/Portals/iska/images/2012/%C4%B0STKA_2012_KTM_BasvuruRehberi.pdf

3) ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN GİRİŞİMCİLİK, BECERİ VE GELECEKLERİNİ DESTEKLEME MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Programın genel hedefi, TR10 İstanbul Bölgesi’nde çocuklar ve gençlerin bilinçli,sağlıklı, özgüveni yüksek, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştiren bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm aşamalarına etkin katılımlarının sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
 • Bu programın amacı, İstanbul’daki çocuk ve gençlerin bilgi, beceri, yapabilirlik ve farkındalıklarını artırarak toplumsal hayata aktif katılım sağlayan bireyler olmalarına ve eğitimsizlik, engellilik, zor yaşam çevreleri ve yoksulluk, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, korunmaya muhtaçlık, şiddet ve istismar, bağımlılık gibi nedenlerle ortaya çıkan dezavantajlılığın azaltılması, çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor gibi sosyal hizmetlere erişiminin artırılarak eşit fırsatlar sunulmasına ve sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkı sağlamaktır.

 

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:

• Başvuru Sahibi ve ortaklarının uygunluğu

• Projelerin uygunluğu

• Maliyetlerin uygunluğu

Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır;

 • Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları için tüzel kişiliği haiz olmak,
 • Kâr amacı gütmeyen kurum veya kuruluş olması,
 • Yönetmelikte1 öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması,
 • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (İstanbul) kayıtlı olmaları ve merkezlerinin bu bölgede bulunması,
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

PROGRAM VE PROJE SÜRESİ ve BÜTÇESİ

 • Proje süresi Asgari 6 ay ve Azami 12 Ay’ dır.
 • Ön Proje Başvuru son tarihi: 08.05.2012 dır.
 • Programın toplam bütçesi: 25.000.000 TL dır.
 • Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.
 • Projelere sağlanacak asgari ve azami destekler: Asgari Tutar: 200.000 TL Azami Tutar:1.000.000 TL

Daha fazla bilgi için Bknz.: * http://www.istka.org.tr/Portals/iska/images/2012/%C4%B0STKA_2012_GNC_BasvuruRehberi.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s